תקנון ותנאי שימוש

1 . האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .


2 . האתר מופעל ע"י חברת "אביב פרגולות".


3 . כל השירותים המוצעים באתר הן באחריות המלאה של "אביב פרגולות" או ספקים מטעמה והן מופעלות על ידה או ספקים מטעמה. התנהלות הלקוחות תהיה מול "אביב פרגולות" בלבד.


4 . הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.


5 . במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.


6 . התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.


7 . כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש.


8 . "אביב פרגולות" לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר.


9 . תוכן המפורסם באתר שייך ל "אביב פרגולות" בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של "אביב פרגולות".


10 . עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי "אביב פרגולות" יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים . פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.


11. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, "אביב פרגולות" ו/או כל חברה קשורה שלה ("מרכז זיו לעסקים"), מנהליהם, הדירקטורים ובעלי המניות בהם, סוכניהם, שולחיהם ו/או כל מי מטעמם.


12 . אחריות, אבטחה ופרטיות: "אביב פרגולות" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "אביב פרגולות" וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים.

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של "אביב פרגולות" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "אביב פרגולות" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "אביב פרגולות".

כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, "אביב פרגולות" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. "אביב פרגולות" מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

למרות האמור לעיל, "אביב פרגולות" יהיה רשאי להעביר הפרטים האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברת "אביב פרגולות" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "אביב פרגולות" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "אביב פרגולות" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

13 . על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל – אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם .

יצירת קשר ומשוב

אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו, נשמח לקבלת משוב באמצעות מילוי טופס יצירת קשר שלנו